nMedica Logo

TELEFON:

Polityka prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na stronie internetowej
www.nmedica.pl.

 

Dane identyfikujące Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: nMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy ul. Parkowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000872848 ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów,
NIP: 8733024124, REGON: 852752594, nr tel. 14 628-41-43.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

– pisemny, pod adresem: Centrum Medyczne nMedcia, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów

– elektroniczny: kontakt@nmedica.pl

– telefoniczny: +48 14 628 41 43

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych, oraz w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z wyżej wskazanym przetwarzania.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:

– pisemnie na adres Administratora: Centrum Medyczne nMedica, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów

– elektronicznie: rodo@nmedica.pl

– telefonicznie: 500-686-298

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a to:
 2. a) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 3. b) art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji zawartej z Pani/Panem umowy, lub w celu podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 4. c) art. 6 ust. 1 lit. c w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,
 5. d) art. 6 ust. 1 lit. d w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta,
 6. e) art. 9 ust. 2 lit. c i h w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii
 7. Na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 8. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
 9. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 10. a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12
  i następnych wyżej wskazanej ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
 11. b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
 

Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji umowy, lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanego wyżej celu czym jest udzielenie w Placówce Medycznej procedur leczniczych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wskazanego wyżej celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej
w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości.

W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się  w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

 

Odbiorcy danych osobowych

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

w przypadku, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

 

Okres przechowywane danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon

– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 

Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub Administratorem.


Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa


Pliki cookies i inne technologie

Informujemy, że na Naszej stronie internetowej używamy technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to informacje zapisywane przez przeglądarkę. Nie mają one żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,
a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
  w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług.