Zamów receptęE-rejestracja

tel.: 14 628 41 43

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Przychodnia Rodzinna nMedica w Tarnowie,
ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na stronie internetowej
www.nmedica.pl.

 

Dane identyfikujące Administratora Danych Osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Krzysztof Nachel, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów, NIP: 8731799660, oraz Sebastian Nachel, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów, NIP: 8733219098, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej występującej w obrocie pod firmą nMedica spółka cywilna z siedzibą w Tarnowie, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów, NIP: 8733024124, REGON: 852752594, nr tel. 14 628-41-43.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

 • pisemny, pod adresem: Przychodnia Rodzinna nMedcia, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów
 •  elektroniczny: kontakt@nmedica.pl
 •  telefoniczny: +48 14 628 41 43
 • W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych, oraz w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z wyżej wskazanym przetwarzania.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:
 • pisemnie na adres Administratora: Przychodnia Rodzinna nMedica, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów
 • elektronicznie: rodo@nmedica.pl
 • telefonicznie: 793 462 363 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a to:

a) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

b) art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji zawartej z Pani/Panem umowy, lub w celu podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,

d) art. 6 ust. 1 lit. d w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta,

e) art. 9 ust. 2 lit. c i h w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii

2. Na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

3. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

4. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12
i następnych wyżej wskazanej ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji umowy, lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanego wyżej celu czym jest udzielenie w Placówce Medycznej procedur leczniczych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wskazanego wyżej celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej
w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości.

W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

 

Odbiorcy danych osobowych

 •  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 •  w przypadku, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

 

Okres przechowywane danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon  dokumentacji medycznej zawierającej
 • dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 •  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 •  dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Profilowanie

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 •  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 •  prawo żądania sprostowania danych,
 •  prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 •  prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub Administratorem.

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

 

Pliki cookies i inne technologie

Informujemy, że na Naszej stronie internetowej używamy technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

 Cookies to informacje zapisywane przez przeglądarkę. Nie mają one żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań

 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 •  Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)
 •  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 •  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
 •  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

 

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług.

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ