Zamów receptęE-rejestracja

tel.: 14 628 41 43

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest nMedica Spółka Cywilna Krzysztof Nachel, Sebastian Nachel Tarnów 33-100, ul. Parkowa 2
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie i w zakresie określonym przez:
  • art. 6 ust.1c oraz art. 9 ust.2h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.)
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kierownika Przychodni - Krzysztofa Nachela
 • Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni nMedica jest Nachel Sebastian; Kontakt: sebastian@nmedica.pl

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ